பொது அறிவு   புவியியல்  Prepare Q&A

Download PDF

1. தமிழ் நாட்டில் எத்தனை சதவிகித பரப்பு காடுகளாக உள்ளன?

18 சதவிகிதம் 32 சதவிகிதம் 17 சதவிகிதம் 11 சதவிகிதம்
Comments

Share QNo: 1

2. தமிழ்நாட்டின் காலநிலை எந்த வகையைச் சார்ந்தது?

மிதவெப்ப மண்டலம் அயன மண்டலம் ஆர்டிக் பகுதி துருவப்பகுதி
Comments

Share QNo: 2

3. யுரேனஸ் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வர எடுத்துக் கொள்ளும் காலம்?

84 ஆண்டுகள் 48 ஆண்டுகள் 52 ஆண்டுகள் 62 ஆண்டுகள்
Comments

Share QNo: 3

4. வெள்ளி சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வர எடுத்துக் கொள்ளும் காலம்?

303 நாட்கள் 210 நாட்கள் 195 நாட்கள் 225 நாட்கள்
Comments

Share QNo: 4

5. வியாழன் சூரியனை ஒருமுறை சுற்றி வர எடுத்துக் கொள்ளும் காலம்?

11 ஆண்டுகள் 45 மாதங்கள் 12 ஆண்டுகள் 06 ஆண்டுகள்
Comments

Share QNo: 5

6. இந்தியாவின் தார்பாலைவனத்தில் வீசும் வெப்ப தலக்காற்றின் பெயர்?

பான் சினூக் சிராக்கோ லூ
Comments

Share QNo: 6

7. அதிக மழை பெரும் மாநிலம்?

மேற்கு வங்காளம் தமிழ்நாடு உத்திர பிரதேசம் அஸ்ஸாம்
Comments

Share QNo: 7

8. தென்மேற்கு பருவகாற்று எப்போது தொடங்குகிறது?

ஜூலை ஜூன் ஏப்ரல் மே
Comments

Share QNo: 8

9. நில நடுக்கம் என்பது?

கிரிமினாலஜி வைராலஜி சீஸ்மாலஜி ஓஷனாகிராபி
Comments

Share QNo: 9

10. சந்திரமண்டலத்தில் மனிதனின் எடை?

குறையும் அப்படியே இருக்கும் அதிகரிக்கும் நிலையானது அல்ல
Comments

Share QNo: 10

 

*Click on the QNo to display a Question.

Total Ans