பொது அறிவு   விலங்கியல்  Prepare Q&A

Download PDF

1. கெண்டை மீனின் உடலில் காணப்படும் செதில்கள்?

டினாய்டு பிளக்காய்டு சைக்ளாய்டு கானாயிடு
Comments

Share QNo: 1

2. பறவை காற்றலைகளின் பணி?

துணைச் சுவாசம் மிதவைத்தனம் வெப்பச் சீராக்கம் மேற்கண்ட அனைத்தும்
Comments

Share QNo: 2

3. வண்ணத்துப்பூச்சிக்கு சுவையை உணரும் உறுப்பு அதன் உடலில் எங்கு அமைந்துள்ளது?

காதுகளில் கால்களில் வாயில் கண்களில்
Comments

Share QNo: 3

4. இந்தியாவின் முதல் தேசிய பூங்கா?

ராஜாஜி கார்பெட் ரங்கதிட்டு கிண்டி தேசிய பூங்கா
Comments

Share QNo: 4

5. உலகில் ஏறத்தாழ எவ்வளவு பூச்சி இனங்கள் உள்ளன?

1,00,000 10,00,000 30,00,000 5,00,000
Comments

Share QNo: 5

6. பவளப் பாறைகளை உருவாக்கும் விலங்குகள் எந்த தொகுதியில் காணப்படுகிறது?

முட்தோலிகள் துளையுடளிகள் தட்டைப்புழுவினம் குழியுடலிகள்
Comments

Share QNo: 6

7. கீழ்கண்ட மாநிலங்களில் புலிகள் பாதுகாப்பகம் இல்லாத இந்திய மாநிலம்?

மேற்கு வங்காளம் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் உத்தரகண்ட் கேரளா
Comments

Share QNo: 7

8. மிகக் குறைந்த நாட்கள் வாழும் பூச்சி?

எறும்பு தேனீ ஈசல்
Comments

Share QNo: 8

9. பறவைகள் இனப்பெருக்கத்திற்கு இந்திய அளவில் உள்ள மிகச்சிறந்த இடம்?

கூடங்குளம் முதுமலை முண்டன்துறை வேடந்தாங்கல்
Comments

Share QNo: 9

10. வௌவால் பண்புகளில் கீழ்கண்ட ஒன்று பொருந்தாது?

இரையைத் தேடி இருட்டில் செல்லும் முட்டையிடும் பாலூட்டி பறக்கும் பாலூட்டி எதிரொலியை உணரும்
Comments

Share QNo: 10

 

*Click on the QNo to display a Question.

Total Ans